Algemene Voorwaarden 
Op de website Hotels Magazines zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Als u onze website Hotels Magazines bezoekt en de daarop aangeboden informatie gebruikt verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.
 
Aansprakelijkheid
De door Hotels Magazines getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hotels Magazines aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van op de website van Hotels Magazines opgenomen informatie.
Hotels Magazines kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op de website voorkomen. Het omgaan met deze website mag niet in gevaar worden gebracht.
Hotels Magazines is geen partij tussen derden en bezoekers van deze website.
Hotels Magazines is niet aansprakelijk voor door derden geboden behandelde diensten.
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands Recht van toepassing.
 
Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Deze informatie blijft eigendom van Hotels Magazines. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotels Magazines.
Hotels Magazines behoudt het recht van eigendom van door Hotels Magazines geplaatste teksten en alle grafische afbeeldingen - tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met de auteur - Verder hebben wij het recht om ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, audio-visueel als alle grafische uitingen, tenzij anders overeengekomen met de auteur.
Het is verboden om informatie opgeslagen binnen de website Hotels Magazines te kopiëren, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Hotels Magazines.
 
Databescherming

Hotels Magazines respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Hierna wordt beschreven hoe Hotels Magazines gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld. Hotels Magazines wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Zonder verificatie of zonder nader advies gebruik maken van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u voor eigen rekening en risico.
Hotels Magazines wijst iedere aansprakelijkheid in dit geval nadrukkelijk van de hand.
Hotels Magazines behoudt het recht van eigendom van door Hotels Magazines geplaatste teksten en alle grafische afbeeldingen - tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met de auteur - Verder hebben wij het recht om ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, audio-visueel als alle grafische uitingen, tenzij anders overeengekomen met de auteur. Het is verboden om informatie opgeslagen binnen de website Hotels Magazines te kopiëren, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Hotels Magazines. 
 
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Hotels Magazines gevestigd te Utrecht.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Een door de wederpartij online geplaatste bestelling via de website van Hotels Magazines.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, bestelling of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wederpartij de bestelling online geplaatst heeft of de door Hotels Magazines uitgebrachte offerte online geaccepteerd heeft.
2. De in lid 1 van dit artikel vermelde overeenkomst wordt geacht de tussen partijen overeengekomen afspraken juist en volledig weer te geven. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst dan wel aanvullingen of wijzigingen op deze algemene voorwaarden worden eerst na schriftelijke bevestiging door Hotels Magazines bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk 2 maanden voor afloop van het contractjaar schriftelijk te geschieden.
 
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Hotels Magazines en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Hotels Magazines de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Hotels Magazines gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Hotels Magazines gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


 

 

© 2018 - Copyright Info-Magazines.com